عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

ابزار گردآوری اطلاعات

در این پژوهش به مقصود سنجش متغیر مدیریت دانش، جهت گیری استراتژیک، نوآوری و عملکرد سازمانی از پرسشنامه های مقیمی(1390) بهره گیری می گردد. این پرسشنامه ها در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت ارائه می گردد.

پرسشنامه ها در شبکه اتوماسیون شرکت دخانیات ایران قرار داده می گردد و با در نظر داشتن متغیر مدیریت دانش، جهت گیری استراتژیک، نوآوری و عملکرد سازمانی، پاسخ دهندگان آن از بین مدیران، معاونان، روسای ادارات و کارشناسان مسئول ادارات در مجتمع های استان‌های تهران، کردستان، آذربایجان غربی، اصفهان، گیلان، مازندران و گلستان انتخاب می شوند.

1-10. ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این پژوهش ازآماراستنباطی و توصیفی بهره گیری می گردد. به مقصود انجام تجزیه و تحلیل های مورد نظر و تایید یا رد فرضیات پژوهش از نرم افزار SPSS-AMOS بهره گیری خواهد گردید. در این پژوهش جهت ارزیابی روایی سازه از نتایج تحلیل عاملی تأییدی(CFA) بهره گیری می گردد. در CFA شاخص های متعدد برازندگی مدل می تواند روایی سازه را مشخص کنند. با بهره گیری از نرم افزار ایموس برای هر یک از متغیر های مکنون به همراه هر یک از عوامل آن تحلیل عاملی تاییدی اجرا و مقادیر شاخص های 2χ ،NFI ،GFI،RMSEA  و SRMR ،NNFI  محاسبه می گردد. برای به دست آوردن ماتریس الگو از شیوه استخراج بزرگ نمایی بیشینه و چرخش غیرمتعامد پروماکس به سبب امکان مستقل نبودن عوامل از یکدیگر بهره گیری می گردد. سنجش پایایی پرسشنامه با روش ضریب آلفای کرونباخ انجام می شود. هم چنین به مقصود مطالعه وضعیت متغیر پژوهش از آزمون میانگین یک جامعه بهره گیری می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-11. مدل مفهومی پژوهش

مدل مفهومی این پژوهش در قالب شکل شماره 1-1 ارائه شده می باشد. در این مدل مدیریت دانش و گرایش استراتژیک به عنوان متغیر مستقل و عملکرد سازمانی به عنوان متغیر وابسته معرفی شده می باشد. نوآوری نیز تأثیر میانجی را در این ارتباط اعمال می نماید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف علمی:

مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات

  • اهداف عملی:

ارائه راهکارهایی به مقصود بهبود عملکرد سازمانی و نوآوری از طریق مدیریت دانش و گرایش استراتژیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد  با فرمت ورد