عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

رضایت:

اندازه ارتباط نظاره شده بین آن چیز که یک فرد از شغلش مطالبه می­کند با آن چیز که که شغل و سازمان به او ارزانی داشته می باشد (لوند[1]، 2003).

مدیریت تحول گرا

برای سنجش مدیریت تحول گرا در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه  از 29 سوال 5 گزینه ای در قالب طیف لیکرت بهره گیری می گردد.این پرسشنامه در سطح جانعه آماری توزیع شده و به صورت مستقیم تنظیم شده می باشد.

انگیزش فکری در کارکنان:برای اندازه گیری انگیزش فکری در کارکنان از 10 سوال 5 گزینه ای بهره گیری می گردد.

مدیریت کاریزماتیک:نحوه ساخت این متغیر 9 سوال 5 گزینه ای در قالب طیف لیکرت در سطح جامعه آماری می باشد.

ملاحظات فردی مدیر:برای ساخت این متغیر از پرسشنامه ای با 10 سوال 5 گزینه ای در سطح جامعه آماری بهره گیری می گردد.

رضایت کارکنان:برای سنجش رضایت کارکنان از پرسشنامه ای استاندارد با 13 سوال 5گزینه ای در قالب طیف لیکرت در سطح جامعه آماری بهره گیری می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-6-2 تعریف عملیاتی واژه­ها

مدیریت تحول گرا:

برای سنجش مدیریت تحول گرا در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه از 29 سوال 5 گزینه ای در قالب طیف لیکرت بهره گیری می گردد. این پرسشنامه در سطح جانعه آماری توزیع شده و به صورت مستقیم تنظیم شده می باشد.

[1] Lund

سوالات یا اهداف پایان نامه :

-4-1 هدف اصلی:

تعیین ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

1-4-2 اهداف فرعی:

1-تعیین ارتباط بین مدیریت کاریزماتیک و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

2-تعیین ارتباط بین ایجاد انگیزه فکری و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

3-تعیین ارتباط بین ملاحظات فردی مدیر و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه  با فرمت ورد

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

سوالات یا اهداف پایان نامه :

-4-1 هدف اصلی:

تعیین ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

1-4-2 اهداف فرعی:

1-تعیین ارتباط بین مدیریت کاریزماتیک و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

2-تعیین ارتباط بین ایجاد انگیزه فکری و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

3-تعیین ارتباط بین ملاحظات فردی مدیر و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه  با فرمت ورد