عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

2-3-5-2  حسابرسی درونی کامپیوتر

بسیاری از سیستم های حسابداری کامپیوتری عملیاتی را انجام می دهدکه برای آنها هیچگونه شواهد قابل رویتی در دسترس نیست.در صورتیکه ورود اطلاعات به صورت پیوسته صورت گیرد،ممکن می باشد مستنداتی برای اطلاعات ورودی نگهداری نشود.ممکن می باشد سیستم،ردّ(عطف) حسابرسی قابل رویتی از معاملات پردازش شده روی کامپیوتر ایجاد (تولید) نکند. ممکن می باشد گزارش خروجی توسط سیستم ایجاد (تولید) نشود و یا گزارش های چاپی تنها حاوی سرجمع ها باشد و جزئیات پشتیبان آن ها به صورت پرونده های کامپیوتری نگهداری گردد. در چنین      جایگاه هایی انجام آزمون ها به گونه دستی برای حسابرس امکانپذیر نمی باشد و حسابرس بایستی از روش های حسابرسی به کمک کامپیوتر بهره گیری کند (فرقاندوست حقیقی، 1389،75-74 ) .

زمانی که حسابرس در یک محیط پیچیده رایانه ای قرار می گیرد، راهی به غیر از حسابرسی درونی رایانه ندارد (فرقاندوست حقیقی،56،1378)، برای این منظورحسابرس بایستی کنترل های کامپیوتری حسابداری هر یک از سیستمهای کاربردی کامپیوتری را جداگانه مطالعه و آزمون نماید تا بتواند اندازه اتکای خود را به آن کنترل ها تعیین کند. برای تعیین اندازه اتکاء به کنترلهای داخلی و حصول اطمینان از پردازش صحیح و کامل اطلاعات اولیه توسط سیستمهای کاربردی،حسابرس از روشهای مختلفی بهره گیری می ‌کند و آزمون های لازم را انجام می دهد.در این مرحله علاوه بر آزمون کنترل های عمومی برای آزمون کنترل های داخلی هر سیستم کاربردی ترکیبی از آزمون های ذیل توسط حسابرس می تواند صورت پذیرد(آریا، 1389، 262):

  • آزمون فایل های سیستم کاربردی
  • آزمون برنامه های سیستم کاربردی
  • آزمون های مجموعه فایل ها و برنامه ها
  • آزمون کنترل های عمومی، کاربردی و بهره گیری کننده

روش های مختلفی برای انجام آزمون های فوق هست که بعضی از آنها عبارت می باشد از:

  • پردازش اطلاعات آزمایشی[1]
  • پردازش اطلاعات واقعی

22 Test Data

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید