عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

1-3  اهمیت موضوع پژوهش و انگیزه انتخاب آن

بسیاری از عوامل در محیط حسابرسی امروزی با سرعت فزاینده ای در حال تغییر می باشد. به موقع بودن یکی از جوانبی می باشد که در حسابداری به عنوان کیفیت اطلاعات مطرح می گردد. حسابرسان در محیط جدید با فاصله انتظارات روبرو هستند و هر روز  شکاف  یا فاصله انتظارات بین ذینفعان حسابرسی و حسابرسان فراخ و فراخ تر می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش های دستی حسابرسی، دیگر جوابگوی انبوه داده های رایانه ای نبوده و حسابرسی به کمک

رایانه، به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل شده می باشد. حسابرسان جهت ارتقای کارآیی و اثربخشی کار حسابرسی و بهبود زمان پاسخگویی بایستی روش های دستی را کنار گذارند و از نرم افزار های حسابرسی رایانه ای و به گونه کلی حسابرسی کامپیوتری بهره گیرند. از این رو و با در نظر داشتن احساس ضرورت حسابرسی کامپیوتری و در عین حال اشتغال در حرفه حسابرسی در اداره کل حسابرسی شهرداری تهران ودر راستای کمک به تسهیل در راه اندازی و نهادینه کردن حسابرسی کامپیوتری    به مقصود بهبود عملکرد حسابرسی این موضوع انتخاب گردیده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید