عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA

متغیر وابسته :

1-11-1.بازده سهام :

بازده سرمایه گذاری در سهام عادی در یک دوره معین، با در نظر داشتن قیمت اول و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت به دست می آید، منافع حاصل از مالکیت در دوره هایی که شرکت، مجمع برگزار کرده باشد به سهامدار تعلق می گیرد و در دوره هایی که مجمع برگزار نشده باشد منافع مالکیت برابر صفر خواهد بود .

ru =

که در آن :

ru  :بازده سهام

pt: قیمت سهم در پایان دوره t

pt-1 : قیمت سهم در ابتدای دوره ی قبل یا پایان دوره t-1

Dt : منافع حاصل از مالکیت سهام در دوره ی t  به سهامدار تعلق گرفته می باشد.

منافع حاصل از مالکیت ممکن می باشد به شکل های مختلفی به سهامداران پرداخت گردد که عمده ترین آنها عبارتند از :

  • سود نقدی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • افزایش سرمایه از محل اندوخته (سهام جایزه )
  • افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده ی نقدی
  • تجزیه سهام
  • تجمیع سهام

بازده ماهیانه شرکت :

این شاخص بیانگر اندازه عملکرد ماهیانه شرکت می باشد که از طریق شاخص بورس شرکت در ابتدای ماه و آخر ماه از تابلوی شرکت در بورس اوراق بهادار و همچنین اندازه سود پرداختی شرکت در همان ماه تعیین می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه کارایی شرکت های بورسی با بهره گیری از روش تلفیقی TOPSIS وDEA و یافتن ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام می باشد.

1-3-2.اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه اندازه کارایی و اندازه عدم کارایی شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم بازده و پر بازده موجود در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA  با فرمت ورد