مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

– ترغیب ذهنی

برانگیختن پیروان بوسیله رهبری به مقصود کشف راه حل های جدید و تفکر مجدد در مورد حل معضلات سازمانی توسط پیروان می باشد. در واقع رفتار رهبر،چالشی را برای پیروان ایجاد می کند که دوباره در مورد کاری که انجام می دهند،کوشش و کوشش و در مورد چیزی که می تواند انجام یابد دوباره تفکر کنند(رابینز، ترجمه اعرابی و تقی زاده مطلق،1390 :328). رهبر فره از انگیختگی هوشمندانه برای بالا بردن سطح آگاهی پیروان از مساله ها و مشکل ها و نیز چگونگی حل و فصل آنها بهره می گیرد.از دیدگاه پیروان این نوع رهبری آنها را وادار می کند که در مورد پاره ای از عقیده ها و باورهای خود از نو فکر کنند و با یاری وی به چارچوب های ذهنی کاملاً نوینی دست یابند (زمردیان،1390:205). پس، طرفداران ترغیب ذهنی، ممکن می باشد برای پیروانی که ارزش های سنتی دارند و می خواهند به آنان گفته گردد که چه بکنند ناراحتی ایجاد کند. به علاوه طرفداران ترغیب ذهنی و نوآوری، ممکن می باشد برای مدیران سنتی که این امر را به عنوان خطری در سر راه اقتدارشان حس می کنند، ناراحتی ایجاد کنند (میدز و همکاران، 2011: 39).

به گونه کلی، این عامل شامل:

1- مطالعه مجدد مفروضات اساسی و مورد سوال قرار دادن آنان

2- جستجو چشم اندازهای مختلف به هنگام حل مسئله

3- وادار کردن دیگران به نگریستن به مسائل از زوایای مختلف

4- پیشنهاد شیوه های جدید نگریستن به چگونگی انجام و تکمیل وظایف

5- تشویق تفکر غیر سنتی برای پرداختن به مسائل سنتی

6- و تشویق بازنگری در عقایدی که هیچگاه قبلا مورد سوال واقع نگردیده اند، می باشد (میدز و همکاران، 2011: 37).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-2-4- انگیزش الهام بخش

این ویژگی توصیف کننده رهبرانی می باشد که از پیروان انتظارات بالا دارند و به آنان از طریق انگیزش، الهام می بخشند تا متعهد شوند و بخشی از چشم انداز مشترک سازمان باشند. در اقدام مدیران از سمبل ها و نمادهای احساسی جهت جلب توجه کوشش های اعضای گروه به رسیدن به چیزی فراتر از منافع شخصی خود بهره گیری می کنند. روح تیم توسط این نوع رهبری ارتقا می یابد. مثل این می باشد که نوعی انرژی فزاینده و محرک بر روح و روان اعضای سازمان تزریق گردد. رهبر الهام بخش با احساس های پیروان سرو کار دارد. اما او بیدار کردن احساس ها را با به کارگیری بحث، دلیل و برهان و بدون مراجعه به عواطف انجام می دهد او فعالیت گر می باشد و کوشش می کند که پیروان نسبت به علت و چرایی های آرمان مورد نظر آگاهی پیدا کند و نسبت به توانایی های خود برای دست یابی به آن باور داشته باشند (میدز و همکاران، 2011: 59).

به گونه کلی انگیزش الهام بخش شامل:

1- صحبت خوش بینانه درمورد آینده

2- صحبت توام با شور و حرارت راجع به آن چیز که که نیاز به انجامش می باشد

3- اظهار یک چشم انداز جالب و جذاب از آینده

4- اظهار اعتماد نسبت به این که اهداف حاصل خواهند گردید

5- ارائه یک تصویر مهیج از آن چه که بایستی مورد ملاحظه و توجه قرار گیرد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- شناخت و توصیف وضعیت رهبری تحول آفرین در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

2- شناخت و توصیف وضعیت تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

3- شناخت و توصیف وضعیت مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

4- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-1- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-2- شناخت و توصیف تاثیر مدیریت دانش بر تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان با فرمت ورد