مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO

) مدل‌های فرهنگ سازمانی

مدل‌های ارائه شده در زمینه فرهنگ سازمانی عبارت‌اند از:

 • فرهنگ سازمانی از دیدگاه هافستد
 • فرهنگ سازمانی از دیدگاه شاین
 • فرهنگ سازمانی از دیدگاه هرسی-  بلانچارد
 • فرهنگ سازمانی از دیدگاه کوئین
 • فرهنگ سازمانی از دیدگاه دنیسون

2-1-6-1) فرهنگ سازمانی از دیدگاه هافستد: براساس یافته‌های هافستد چهار بعد فرهنگی (فاصله قدرت، ابهام‌گریزی، فردگرایی پیش روی جمع‌گرایی و مردخویی پیش روی زن‌خویی) مورد مطالعه قرار گرفت.

 • فاصله قدرت[1] نشان می‌دهد که مردم یک جامعه تا چه حد حاضرند وجود نابرابری در توزیع قدرت در سازمان‌های خود را تحمل می‌کنند.
 • ابهام‌گریزی یا پرهیز از ناشناخته‌ها[2] به اندازه نگرانی جامعه از ابهام و ناشناخته‌ها و اندازه تمایل آن‌ها به ثبات و قابلیت پیش‌بینی رویدادها تعبیر می گردد.
 • فردگرایی- جمع‌گرایی[3] نشانگر آن می باشد که مردم یک جامعه تا چه حد خود و اقوام و خویشان و نزدیکان خود را به دیگران ترجیح می‌دهند و از نظر احساسی و عاطفی از گروه‌ها، سازمان‌ها و دیگر شکل‌های گروهی مستقل باقی می‌مانند.
 • مردخویی- زن‌خویی[4] تمایل افراد یک جامعه به ارزش‌ها و روحیات مردانه‌ای مثل شجاعت و جسارت، رقابت‌طلبی و مادی‌گرایی یا ارزش‌ها و روحیات زنانه‌ای نظیر پرورش، کیفیت زندگی و روابط را نشان می‌دهد (مطلبی،1390، 45).

2-1-6-2) فرهنگ سازمانی از دیدگاه شاین: از دیدگاه شاین “فرهنگ، خود را در سه سطح نشان می‌دهد: مصنوعات، ارزش‌های پذیرفته شده و فرض‌های زیربنایی”.

[1]– Power Distance

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2]– Uncertainly Avoidance

[3]– Individualism/ Collectivism

[4]– Masculinity /Feminity

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • اندازه ارتباط خلاقیت فردی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا
 • اندازه ارتباط طرفداری مدیران در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط هویت سازمانی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سازش با تعارض در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سیستم پاداش در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سیستم کنترل در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط خطرپذیری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط یکپارچگی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

                         اندازه ارتباط الگوهای ارتباطی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO با فرمت ورد