عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین توجه مشتریان نسبت به تبلیغات و اندازه ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس

) انتخاب در میان انواع رسانه

در مورد مسئله انتخاب رسانه تبلیغاتی در حوز ه بازاریابی به صورت خاص، تحقیقات صورت گرفته می باشد. هدف از برنامه ریزی رسانه ها، تخصیص منابع به مجموعه ای از برنامه های رادیو، تلویزیون، مجلات، روزنامه ها و سایر رسانه ها می باشد. به گونه ای که سود و منافع را بیشینه سازد. فرآیند سنتی انتخاب رسانه به گونه معمول بر قضاوت و تجربه مبتنی بوده و به خاطر عدم تو انایی برای در نظر گرفتن تعداد بالای ترکیبات متفاوت رسانه ها، نتیجه ای قطعی به دست نمی دهد. مدل های انتخاب رسا نه اولیه، توسط مؤسسات تبلیغاتی بیش تر به عنوان حربه ها و ابزارهای تبلیغی مورد بهره گیری قرار گرفتند تا وسیله ای برای کمک به تصمیم گیران واقعی.  آن چه مورد نیاز می باشد، عبارت می باشد از یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری که در دنیای واقعی کاربرد داشته باشد. دنیایی که در آن برنامه ریز رسانه، نشریات متفاوت را با در نظر داشتن ویژگی­های کیفی از قبیل اعتبار، شهرت، پراکندگی، زمان تدارک و تأثیر روانشناسی ارزیابی کند و سپس قضاوت را انجام دهد (کوچک زاده،1381).

کاتلر به شیوه­ای تصریح می کند که در آن، برنامه ریز مجلات مختلف را بر اساس هزینه به ازای هر نفر رتبه بندی می­کند و سپس تبلیغات را در نشریاتی که کم ترین هزینه­ی ما به ازای هر نفر را داشته باشند، توصیه می­کند.  در این مدل، اینکه چگونه عوامل کیفی را بایستی در نظر آورد، به هیچ وجه عیان نیست. از طرف دیگر، گرچه محاسبات هزینه ما به ازای هزار نفر برای یافتن گزینه های مختلف یک رسانه مفید می باشد، اما به کار بردن این تکنیک به تنهایی برای مقایس ه بین گزینه ها مناسب نیست . در این زمینه هر چه تفاوت های کیفی مهم تر باشند، این توجه، کم تر مفید خواهد بود.در زمینه انتخاب رسانه، علاوه بر مدل های مبتنی بر قضاوت صرف کارشناسان،مدل های مقداری برای کمک به ساختاردهی و ارزیابی رسانه ها و د اده های مربوط به مخاطبان نیز طراحی شده اند. در حال حاضر برای انتخاب رسانه دو گروه عمده از مدل های مقداری موجودند؛ دسته اول مدل های بهینه یابی هستند که معمولاً شامل بعضی انواع برنامه ریزی ریاضی مانند خطی، غیر خطی و آرمانی می شوند. مشکل این مدل ها این می باشد که دانش و تخصص جامعه کارشناسان بازاریابی را در نظر نمی گیرند و به خصوص عوامل کیفی در این مدل ها مشارکت داده نمی شوند. پس، فرضیات نهفته در این مدل ها به ندرت کامل و دقیق هستند.

سیریوس در این زمینه اظهار می کند که این مدل ها به مشخصات مربوط به وزن رسانه ها نیاز دارند که منعکس کننده تفاوت در مناسب بودن رسانه های مختلف باشند . دسته دوم مدل ها، شامل مدل های غیر بهینه یابی هستند که با روش های ابتکاری حل مسائل سروکار دارند . مدل های این گروه به فرضیات محدودکننده کم تری نیاز دارند، اما نتایج آن ها به گونه ای می باشد که تعیین این مطلب که جواب به دست آمده چقدر خوب می باشد با دقت و یقین امکا نپذیر نیست (مصطفی، فورمن، دییر، 2004).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین ارتباط بین توجه افراد نسبت به تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

 

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین باورهای اقتصادی افراد نسبت به تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

2- تعیین ارتباط بین مزایای اجتماعی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- تعیین ارتباط بین باورهای اخلاقی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

4- تعیین ارتباط بین باورهای قانونی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

5- تعیین ارتباط بین مفید بودن شخصی تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین توجه مشتریان نسبت به تبلیغات و اندازه ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس  با فرمت ورد