عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA

روش های اندازه گیری ریسک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ریسک عبارتند از احتمال نوسانات آتی نرخ بازدهی. شاخص های مختلفی برای تببین نوسانات مورد بهره گیری قرار می گیرند که بعضی از مهمترین آنها به این شکل هستند .

1: دامنه تغییرات

2:متوسط انحرافات خطی (متوسط قدر مطلق انحرافات )

3: واریانس ( متوسط مجذور انحرافات )

4: انحراف معیار

5: نیم واریانس

6: نیم انحراف معیار

7: شاخص بتا

8: دارایی در خطر (VAR)

تا کنون معیارهای مختلفی برای تعیین ریسک توسط صاحبنظران معرفی شده اند که هر یک به جنبه ای از بحث عدم اطمینان تصریح داشته و بعضا مکمل یکدیگر نیز بوده اند. شاخص های اندازه گیری ریسک اولین بار از طریق مطالعات شاخص های پراکندگی آماری محاسبه گردیده اند و از آن به بعد روشهای جدید تری مانند ریسک نامطلوب، بهره گیری از دیرش برای محاسبه حساسیت ارزش اوراق قرضه و در نهایت ارزش تحت ریسک معرفی گردیدند که همگی از روش های آماری بهره گیری می‌کنند .در این پژوهش از روش انحراف معیار برای محاسبه ریسک بهره گیری می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه کارایی شرکت های بورسی با بهره گیری از روش تلفیقی TOPSIS وDEA و یافتن ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام می باشد.

1-3-2.اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه اندازه کارایی و اندازه عدم کارایی شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم بازده و پر بازده موجود در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA  با فرمت ورد