عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

اهداف پژوهش

 • اهداف علمی:

مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات

 • اهداف عملی:

ارائه راهکارهایی به مقصود بهبود عملکرد سازمانی و نوآوری از طریق مدیریت دانش و گرایش استراتژیک

1-5.  پژوهش

 • تبیین ارتباط بین مدیریت دانش و نوآوری در شرکت دخانیات
 • تبیین ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد در شرکت دخانیات
 • تبیین ارتباط بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات
 • تبیین ارتباط بین گرایش استراتژیک و عملکرد در شرکت دخانیات
 • تبیین ارتباط بین گرایش استراتژیک و عملکرد شرکت دخانیات
 • تبیین ارتباط بین نوآوری و عملکرد در شرکت دخانیات

1-6. فرضیات پژوهش

 • ارتباط معنی داری بین مدیریت دانش و نوآوری در شرکت دخانیات هست.
 • ارتباط معنی داری بین مدیریت دانش و عملکرد در شرکت دخانیات هست.
 • ارتباط معنی داری بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات هست.
 • ارتباط معنی داری بین گرایش استراتژیک و عملکرد در شرکت دخانیات هست.
 • ارتباط معنی داری بین گرایش استراتژیک و نوآوری در شرکت دخانیات هست.
 • ارتباط معنی داری بین نوآوری و عملکرد در شرکت دخانیات هست.

1-7. روش پژوهش

روش پژوهش در این پژوهش از نوع همبستگی و توصیفی می باشد. هم چنین می توان این پژوهش را در گروه تحقیقات کاربردی دانست.

 

1-8. روش گردآوری اطلاعات

در این پژوهش از مقالات و کتب داخلی و خارجی به مقصود جمع آوری مبانی نظری در حوزه متغیرهای پژوهش بهره گیری می گردد.

دراین پژوهش به منظورسنجش متغیرهای پژوهش دربخش میدانی ازابزار پرسشنامه بهره گیری می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • اهداف علمی:

مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات

 • اهداف عملی:

ارائه راهکارهایی به مقصود بهبود عملکرد سازمانی و نوآوری از طریق مدیریت دانش و گرایش استراتژیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد  با فرمت ورد