عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی:

تعیین ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

1-4-2 اهداف فرعی:

1-تعیین ارتباط بین مدیریت کاریزماتیک و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

2-تعیین ارتباط بین ایجاد انگیزه فکری و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

3-تعیین ارتباط بین ملاحظات فردی مدیر و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

1-5 فرضیه‏های پژوهش:

1-5-1 فرضیه اصلی:

بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه ارتباط هست.

1-5-2 فرضیات فرعی:

1-بین مدیریت کاریزماتیک و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه ارتباط هست.

2-بین ایجاد انگیزه فکری و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه ارتباط هست.

3-بین ملاحظات فردی مدیر و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه ارتباط هست.

1-6 تعاریف واژگان پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-6-1 تعاریف مفهومی:

 مدیریت تحول گرا:                      

مدیریت تعاملی و دو سویه ای که به دنبال ایجاد انگیزه­های بالقوه در پیروان و ارضای نیازهای بالاتر آنان می باشد (دوکت و مک فارلان، 2003).

الف) مدیریت کاریزماتیک

سرافرازی، فرهمندی، تکریم و وفاداری بی زیرا و چرای پیروان از مدیریت می باشد که حس آرمانی را انتقال می دهد. نفوذ مطلوب باعث می گردد که رهبران به عنوان مدل­هایی از تأثیر و الگوی رفتار برای پیروان باشند (اوشاگبمی 2004).

ب) انگیزش فکری در کارکنان

افزایش هوشیاری کارکنان و کوشش جهت تشویق و ترغیب آنان برای متعهد شدن به اهداف سازمان و تفکر در مسائل سازمان برای حل آن می باشد (دوکت و مک فارلان، 2003).

ج) ملاحظات فردی مدیر

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی ﭘﻴﺮوان و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻚ ﺗﻚ آﻧﻬﺎ و ﺗﺤﺮﻳﻚ آ­­­ن­ها از ﻃﺮﻳﻖ واﮔﺬاری ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ.  اﻓﺮاد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رﻫﺒﺮان ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و رﻫﺒﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺷﺨﺼﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ (اﺳﺘﻮن ودﻳﮕﺮان، 2004).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

-4-1 هدف اصلی:

تعیین ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

1-4-2 اهداف فرعی:

1-تعیین ارتباط بین مدیریت کاریزماتیک و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

2-تعیین ارتباط بین ایجاد انگیزه فکری و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

3-تعیین ارتباط بین ملاحظات فردی مدیر و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه  با فرمت ورد