مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

سطوح تدوین استراتژی

هگس و مجلاف[1](1996) در تحقیقات خود سه سطح استراتژی را در سازمان ها تعریف میکنند. این سه دسته عبارتند از سطح سازمانی، سطح کسب و کار و سطح وظیفه ای. استراتژی در سطح کسب و کار با تصمیم هایی سر و کار دارد که بنا بر ماهیت خود کل سازمان و مجموعه را تحت تاثیر قرار میدهند. مدیرانی که در سطوح پایین تر سازمان فعالیت می کنند برای اخذ تصمیم در مواردی که بین سودآوری واحد مستقل تحت نظر خود و تاثیرگذاری بر کل سازمان داد و ستد هست، دید مناسب و همه جانبه ای ندارند. پس مدیران عالی مسئول تدوین این استراتژی ها می باشند. استراتژی کسب و کار، کسب عملکرد مالی ممتاز به وسیله جستجوی یک جایگاه رقابتی را هدف گیری می کند که به کسب و کار اجازه می دهد تا یک مزیت پایدار نسبت به رقبا داشته باشد. مدیران کسب و کار ها بایستی برنامه ریزی استراتژیک رامتجانس باجهت های کلی سازمانی، طراحی وپیاده سازی کنند. استراتژی های وظیفه ای نه تنها به نیازمندی های وظیفه ای تقاضا شده به وسیله استراتژی های سازمانی و استراتژی کسب و کار پاسخ می دهند بلکه مخازنی از توانمندی هایی را که برای توسعه شایستگی های کلیدی سازمان لازم هستند، تشکیل می دهند. این دو نظریه پرداز استراتژی منابع انسانی را در سازمان ها در حقیقت در حوزه استراتژی های وظیفه ای طبقه بندی می کنند.

2-3-8.  کاربرد برنامه‌ریزی استراتژیک در ایران

 برنامه‌ریزی استراتژیک به علت ویژگی های خود در خلال چند دهه‌ گذشته در بسیاری از سازمان های تجاری- صنعتی کشورهای‌ توسعه یافته مورد استقبال قرار گرفته می باشد. در دنیای امروز بزرگ‌ شدن سازمان ها، پیچیدگی محیط بازرگانی، شدت یافتن رقابت در بازارها، سرعت تغییر و تحولات اجتماعی- اقتصادی و بین المللی شدن فعالیت های صنعتی- تجاری ایجاب می کند که‌ برنامه‌ ریزان و خط مشی گذاران این سازمان ها تفکر استراتژیک‌ داشته باشند. در واقع مدیران عالی سازمان ها دریافته‌اند که‌ برنامه ‌ریزی سنتی پاسخگوی نیاز ها و شرایط امروز جامعه جدید نیست، از طرف دیگر مشاهدات نشان می‌دهد که این سبک‌ مدیریت و برنامه‌ ریزی علی رغم ویژگی ها و برتری های خود هنوز جایگاه مناسبی در سازمان های کشور ما پیدا نکرده می باشد. در سال های اخیر سرعت زیاد در تغییر و تحولت محیطی، به هم ریختن بعضی از معادلات سیاسی- اقتصادی، توجه بیشتر به‌ محدودیت منابع و نیز ضرورت پویایی هرچه بیشتر در مدیریت‌ سازمان های بازرگانی باعث شده می باشد که در محافل مدیریتی‌ تردیدهایی در مورد کارآمد بودن برنامه‌ریزی های جامع و دراز مدت ابرازشود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Hax & Majluf

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف علمی:

مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات

  • اهداف عملی:

ارائه راهکارهایی به مقصود بهبود عملکرد سازمانی و نوآوری از طریق مدیریت دانش و گرایش استراتژیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد  با فرمت ورد