دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

5-2 اختصار روش پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

داده های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه ای حاوی 34 سؤال مورد سنجش قرار گرفت. محدوده زمانی تکمیل پرسشنامه ها بهمن و اسفند ماه سال 1391 و جامعه آماری شامل حسابرسان داخلی شهرداری تهران (31 نفر )، حسابرسان مستقل(27 نفر) و گروههای اصلاح حساب(43نفر) مستقر در مناطق 22 گانه شهرداری تهران در بازه زمانی فوق می باشد.

تعداد پرسشنامه های تکمیل شده توسط حسابرسان فوق که شامل اطلاعات فردی پاسخ دهندگان نیز می باشد به ترتیب 20،28 و 38 عدد و در مجموع 86 پرسشنامه می باشد.

داده های استخراج شده از پرسشنامه ها با بهره گیری از نرم افزار20 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها، جداول و نمودارهای مربوط به هر کدام از ویژگیها و متغیرها ترسیم و در بخش آمار استنباطی نیز فرضیه های پژوهشی با بهره گیری از آزمون های        خی- دو(برای هریک از گروههای حسابرسی بطور جداگانه و سپس برای کل حسابرسان بطور یکجا)، دو جمله ای و t (آزمون t فقط برای داده هایی که توزیع آنها نرمال می باشد بهره گیری می گردد) پرداخته گردید. همچنین با بهره گیری از آزمون رتبه­ای فریدمن موانع رتبه بندی و مقایسه گردید

با در نظر گرفتن کل گروههای حسابرسی به عنوان یک جامعه آماری فرضیات 3،1 و4 تائید و فرضیات2و5 مورد تائید قرارنگرفت و طبق نظر حسابرسان داخلی فرضیات 1و4 ، حسابرسان شورای شهر(حسابرسان مستقل) و گروههای اصلاح حساب فرضیات 3،1 و4 تائید گردید. همچنین مشخص گردید که از نظر حسابرسان داخلی، حسابرسان شورای شهر و کل حسابرسان به ترتیب فرضیه چهارم، اول، سوم، پنجم و دوم و از نظر گروههای اصلاح حساب به ترتیب فرضیه اول، چهارم، سوم، پنجم و دوم دارای اهمیت بیشتری می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید