عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

2-3-6-1 نرم افزار های حسابرسی کامپیوتری

نرم افزارهای حسابرسی به کمک کامپیوتر می تواند در تمام مراحل حسابرسی از  برنامه ریزی تا گزارش حسابرسی، مورد بهره گیری باشد. نرم افزارهای حسابرسی به کمک کامپیوتر می تواند        بر اساس سیستم یا تراکنش ساخته شده باشد یا نرم افزاری برای استخراج و تحلیل خودکار اطلاعات باشد( گلایم، 1385، 377 ) .

انواع بسیار متداول نرم افزارهای حسابرسی به کمک کامپیوتر به تبیین ذیل می باشد:

 • نرم افزارهای عمومی حسابرسی[1]: که عملیات خودکاری را اجرا می کند.این نرم افزارها هم برای آزمون کنترلها و هم برای آزمون های اثباتی مفید می باشد(همان منبع،377 ).

نرم افزارهای عمومی برای عملیات پردازش اطلاعات شامل خواندن پرونده های کامپیوتری، انتخاب اطلاعات، انجام محاسبات، ایجاد پرونده های اطلاعات و چاپ گزارش به صورت مورد نظر حسابرس، طراحی شده می باشد (فرقاندوست حقیقی،72،1389).

 • نرم افزارهای خدماتی[2]: که پردازش های معمولی مانند مرتب کردن، ادغام و تفکیک را انجام می دهد (گلایم،377،1385).

این برنامه ها معمولاً برای مقاصد حسابرسی طراحی نشده و پس ممکن می باشد فاقد بعضی قابلیت ها زیرا شمارش رکوردها( سوابق ) یا جمع های کنترلی باشد(فرقاندوست حقیقی،72،1389).

 • نرم افزارهای عطف و پیگیری سیستم کاربردی[3]: می تواند ردّ حسابرسی ایجاد شده توسط سیستم کامپیوتری، هنگام پردازش اطلاعات را دنبال کند(گلایم،377،1385).
 • نرم افزار سیستم های خبره[4]: دانش و منطق کارشناسان یک حرفه مشخص را در یک سیستم اختصار می کند تا در تصمیم گیری و تحلیل خطر به حسابرس کمک کند(همان منبع، 377 ).
 • برنامه های ویژه: برنامه هایی می باشد که برای انجام وظایف حسابرسی در محیط های خاص طراحی شده می باشد. این برنامه ها می تواند توسط حسابرس، واحد اقتصادی یا توسط برنامه نویس منتخب حسابرس در خارج از موسسه حسابرسی تهیه شده باشد(فرقاندوست حقیقی،72،1389). نظر به هزینه گزاف تهیه و موارد بهره گیری  محدود  این نوع برنامه ها ، برنامه های ویژه تنها در مواردی  به کار می رود که سیستم کاربردی دارای شرایط خاص و پیچیده باشد و آزمون مورد نظر حسابرس، ضروری و انجام آن به سایر روش ها ممکن نباشد( آریا،265،1389).

مطرح ترین و مشهورترین نرم افزارهای حسابرسی به کمک کامپیوتر در حال حاضر نرم افزار ACL و IDEA می باشد. این نرم افزارهای آماده که ویژه حسابرسی ایجاد شده اند، 11 اقدام عمده را به تبیین ذیل انجام می دهند: (گلایم،1385،378-377)

 • جدول سنی: حسابرس می تواند جدول سنی حسابهای دریافتنی را بدست آورده و مطالعه کند.
 • شناسایی اقلام تکراری: حسابرس می تواند با مرتب کردن اطلاعات برحسب ویژگی مورد نظر ، اطلاعات تکراری را مشخص کند.
 • ارسال: حسابرس می تواند تمام یا بخش مشخصی از اطلاعات را به نرم افزارهای دیگر، منتقل کند.
 • استخراج: بخشهای مشخصی از اطلاعات را می توان برای مطالعه های بعدی تفکیک نمود.
 • شناسایی جا افتادگی: اقلام جا افتاده در بین اطلاعات پیاپی به گونه خودکار قابل تعیین می باشد.
 • متصل کردن و ادغام: برای ترکیب و تطبیق اطلاعات، می توان تمام یا بخشهایی از اطلاعات دو یا چند فایل جداگانه را بهم متصل یا در هم ادغام نمود.
 • نمونه گیری: نمونه هایی از اطلاعات را می توان انتخاب و مطالعه نمود.
 • مرتب کردن: اطلاعات را می توان روی هر فیلد اطلاعات مورد نظر ، منظم نمود.
 • طبقه بندی کردن: اطلاعات زیاد را می توان بر اساس مشخصه های مورد نظر، طبقه بندی نمود تا مطالعه آن ساده گردد.
 • تلخیص: اطلاعات را می توان با ساختارهای متفاوتی نمایش داد تا تا روندهای مورد نظر مطالعه گردد.

–       تجمیع: جمع فیلدهای عددی به سادگی و با دقت و سرعت زیاد قابل محاسبه می باشد.

 2-3-7خطرهای بهره گیری از فناوری اطلاعات ( گلایم، 1385،381-380 )

26 Generalized Audit Software

27 Utility Software

28 Application Software Tracing & Mapping

29  Expert System Software

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

 • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
 • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید