موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

1-5 فرضیه های پژوهش

فرضیه پژوهشی، بهترین حدس ممکن ،در زمینه ی روابط بین متغیرهای پژوهشی می باشد که از طریق روش قیاسی با بهره گیری از یک نظریه یا از طریق روش استقرایی با بهره گیری از یک رشته مطالعات تحقیقی تدوین می گردد. ( آذر و مومنی، 14،1380)

بر این اساس و با در نظر داشتن مطالعه پیشینه ی پژوهش و شناخت پژوهشگر از محیط حسابرسی شهرداری تهران، فرضیه های تدوین شده جهت مطالعه مساله پژوهش به تبیین ذیل می باشد:

  1. فقدان شناخت از حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم بهره گیری از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.
  2. تردید در مورد مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم بهره گیری از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم بهره گیری از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.
  5. عدم دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم بهره گیری از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.
  6. عدم تناسب سیستم های اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزار های حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم بهره گیری از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.

 

1-6 چهارچوب نظری پژوهش

شرکتها و سازمان های دولتی و خصوصی کشور، با در نظر داشتن حجم زیاد و تکراری شدن عملیات مالی و حسابداری و قابلیت بالای کامپیوتر در پردازش سریع اطلاعات،از سیستم های کامپیوتری در پردازش اطلاعات مالی خود بهره گیری می کنند.

وسعت به کارگیری کامپیوتر توسط شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی در تمام موارد، مانند امور مالی و حسابداری آن ها، نیاز به درک بهتر از چگونگی بهره گیری از کامپیوتر در پردازش اطلاعات مالی را در حسابرسان به وجودآورده می باشد.

با در نظر داشتن تبیین وظایف شهرداری طبق ماده 55 قانون شهرداری ها و وسعت شهرداری تهران (22 منطقه)، حجم عملیات مالی در هر یک از مناطق زیاد بوده و از سیستم های کامپیوتری برای پردازش انبوه اطلاعات بهره گیری می گردد.پس بهره گیری از تکنولوژی اطلاعات و بهره گیری از حسابرسی کامپیوتری و نرم افزار های مرتبط توسط حسابرسان جهت رسیدگی به حساب های شهرداری تهران مفید می باشد.لذا الگوی پژوهش با تدوین فرضیات فوق در ارتباط با موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری، طراحی و مورد آزمون قرار گرفته می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری