موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

1-7  آزمون های آماری به کار گرفته شده

این پژوهش با جمع آوری اطلاعات از حسابرسان داخلی اداره کل حسابرسی شهرداری تهران،حسابرسان شورای شهر(حسابرسان مستقل)و گروه های اصلاح حساب از طریق پرسشنامه کتبی طیف لیکرت و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به مطالعه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران می پردازد.در این خصوص برای هر یک از فرضیه های پژوهشی ،فرضیه های آماری تعریف و در سطح اطمینان 95 درصد آزمون گردیده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس از انجام آزمون کولموگروف_اسمیرنوف و تشخیص نرمال بودن داده های مربوط به هر یک از فرضیات مطرح شده با در نظر گرفتن کل حسابرسان به عنوان یک جامعه آماری، از آزمون های ناپارامتریک خی_ دو و دو جمله ای و آزمون پارامتریک t (فقط برای داده های نرمال) جهت آزمون فرضیه های آماری بهره گیری شده می باشد.

همچنین به مقصود مقایسه نظرات، با تفکیک جامعه آماری به سه گروه حسابرسان داخلی،حسابرسان شورای شهر(حسابرسان مستقل) و گروه های اصلاح حساب ، آزمون فرضیات پژوهشی با بهره گیری از آزمون خی_ دو در هر گروه انجام پذیرفته و در ادامه با آزمون رتبه ای فریدمن اهمیت هر یک از موانع(طبق نظر هر یک از گروه های حسابرسی به تفکیک و نظر کل حسابرسان در مجموع) رتبه بندی گردیده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید